Blog
Lektura, korektura, časovi srpskog jezika. Vaš lektor sa osmehom!

Uklapanje verzalnih skraćenica u kontekst

Pisanje

1) Uz domaće promenljive skraćenice i strane koje se prirodno i u neokrnjenom obliku uklapaju u morfološki sistem srpskog jezika pišu se padežni nastavci, ispisani malim slovom i s crticom: iz BIGZ-a (iz Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda), iz NATO-a, sa MMF-om, iz PTT-a, sa DB-om, na CD-u i sl.

2) Kada su skraćenice nepromenljive, domaće ili strane, ili kad nije stvoren običaj da se pri govorenju speluju, isključeno je pisanje morfoloških nastavaka: na VMA, od EU, u UN, iz SANU, u LMS (Letopis Matice srpske) itd.

Govorenje, čitanje

1) Čitaju se, odn. govore neskraćeno, kao da su ispisane punim rečima: sa MMF-om „sa Međunarodnim monetarnim fondom”, iz SKZ „iz Srpske književne zadruge”, u OŠ „Vuk Karadžić” „u osnovnoj školi…” itd.

2) Čitaju se kao pune reči kada za takav izgovor imaju podobnu glasovnu strukturu: u JAT-u, SANU i CANU sporazumno…, iz KFOR-a i sl.

3) Izgovor slovo po slovo (spelovanjem): iz PTT-a „iz pe-te-tea”,  UNHCR „u-en-ha-ce-er”, SDK „es-de-ka” itd.
Postoji i takozvana paralelna primena, izgovor latiničkog i engleskog alfabeta: DVD „di-vi-di” i „de-ve-de”, IBM „aj-bi-em” i „i-be-em” itd.

Spelovanje prema latiničkim slovima za srpski jezik podesnije je u odnosu npr. na engleski način jer ide u prilog jednoobraznosti i pouzdanosti, i u ravnopravnijem položaju su oni koje ne znaju engleski jezik. To bi trebalo da se prvenstveno primenjuje na skraćenice koje su dobile karakter opštih imenica tipa CD „ce-de”, DVD „de-ve-de”. Ipak, ukorenjena odstupanja tipa PC „pi-si” ne treba menjati.
S druge strane, za imena međunarodnih organizacija, agencija i sl., koje su i inače uglavnom izvorno imenovane na engleskom jeziku, preporučuje se spelovanje prema izgovoru engleskog alfabeta.

 

Marija Radović - radila sam kao voditeljka jutarnjeg programa na Radio Beogradu 202, zatim kao profesorka u srednjoj školi, ali je ljubav prema lektorskom poslu prevagnula. Sada sarađujem sa mnogo divnih ljudi koji pišu tekstove iz različitih oblasti. Volim da ispravljam, popravljam, prepravljam, stilizujem vaše tekstove dok ne ispadnu baš onako kako treba. Živim u svetu pravopisa, gramatike, rečnika, priručnika i ostalih korisnih knjiga. Propitujem decu dok ne zavole svaku glagolsku osnovu i padežni nastavak. Sarađujem sa svima koje zanima makar jedno slovo srpskog jezika. Ovaj sajt pokazuje deo mog karaktera.

Br. komentara: 2


  1. Горан Дукић
    јан 14, 2015

    Да ли постоји српски израз за „спеловање“?

Ostavite komentar